Miljø

Transportsystemet påvirker miljø og klima. De lokale utslippene måles av Kristiansand kommune. De lokale målingene av luftkvaliteten skiller ikke mellom de ulike utslippskildene. Miljødirektoratet beregner klimagassutslippene fra ulike sektorer med jevne mellomrom slik at man kan følge utviklingen over tid. 

Miljø – lokale utslipp
De lokale utslippene fra blant annet vegtrafikken består av flere komponenter. Her vises utvikling for svevestøv (PM₁₀). 
Det er montert en målestasjon for lokal luftkvalitet på Gartnerløkka og en ved Stener Heyerdalsparken. Målestasjonen på Gartnerløkka er en gatestasjon med tett trafikk. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken skal gi uttrykk for den gjennomsnittlige luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for (bybakgrunn). Det har vært noen år med dårlig datadekning for målingene, men diagrammet nedfor viser utviklingen for årene 2014-2018.

Svevestøv
Årsmiddel PM₁₀ (µg/m³)

Kilde: Kristiansand kommune

Kilde: Kristiansand kommune

Som det fremgår av diagrammet, er grenseverdien og vurderingsterskelen skjerpet i 2016. Grenseverdien angir maksimal årsgrenseverdi. Overskrides grenseverdien utløses plikter i henhold til forskriften. Når vurderingsterskelen overskrides skal kommunen vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle.   

Klimagassutslipp
Det er først og fremst utslipp av karbondikoksyd (CO₂) fra vegtrafikken som påvirker klimaet. CO₂ dannes ved forbrenning av fossilt drivstoff. Mengden kjøretøyer og sammensetningen av kjøretøyparken er avgjørende for hvor store utslippene er. Andelen el-biler har økt kraftig i perioden og gir reduserte utslipp. Det samme gjelder hybridkjøretøyer. Det pågår en stadig utvikling av forbrenningsmotoren, både bensin og diesel, som gir stadig bedre utslippstall per kjøretøykilometer. Særlig på tunge kjøretøy (lastebiler og liknende) har utviklingen gått i riktig retning med den nye EURO6-teknologien. 

Vi er på rett vei, men det er fortsatt et godt stykke igjen før Norge når målsettingen om reduserte utslipp. 

Det er mange andre kilder til klimagassutslipp, blant annet industri og skipsfart. Miljødirektoratet beregner utslippene fra ulike sektorer. Beregningene inkluderer også klimagassene CH₄ (metan) og N₂O (lystgass).  

Tabellen og diagrammet under viser de beregnede utslippstallene for Kristiansand for veitrafikk (Miljødirektoratet.no).   

Tonn CO₂-ekvivalenter

2009
49410
2011
47728
2013
46140
2015
44542
2016
41227
2017
36468

Utslipp fra veitrafikk
(tonn CO₂-ekvivalenter)

Kilde: Miljødirektoratet

Kilde: Miljødirektoratet

Selv om sammensetningen av kjøretøyparken i stor utstrekning styres gjennom nasjonale virkemidler ,som for eksempel avgiftssystemet for kjøretøyer, brukes også lokale virkemidler. Dette gjelder tiltak som miljødifferensierte bomsatser, parkeringsplasser og lademuligheter. I perioden til og med 2018 har det vært fritak for bomavgift for nullutslippskjøretøy.