Økonomi

Tiltakene som er gjennomført frem til og med 2018, er hovedsakelig finansiert med belønningsmidler fra staten og bompenger. 

Belønningsmidler
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, eller bare – Belønningsordningen – er en statlig tildelingsordning for å "stimulere fylkeskommunene til å satse på lokal kollektivtransport". Gjennom ordningen belønner staten de byene som klarer å holde nullvekstmålet for personbiltrafikken. For Kristiansands del er dette blitt målt ved å telle antall personbiler som kjører gjennom et bomsnitt.

I perioden 2009-2018 har Kristiansandsregionen fått totalt 845 millioner kroner i belønningsmidler (inkludert ekstratildelninger i 2015 og 2016). Dette er fordelt slik per år (tall i millioner kroner):

2009
80
2010
80
2011
65
2012
60
2013
45
2014
80
2015
115
2016
110
2017
120
2018
90

Belønningsmidler per år

Kilde: ATP-samarbeidet

Kilde: ATP-samarbeidet

Nærmere informasjon om belønningsavtalen finner du her

Bompenger
Ordningen med bompenger er etablert for å finansiere Samferdselspakke 1. Totalt i perioden 2009-2018 er det hentet inn 1,94 milliarder kroner i bompenger. I tillegg har staten gått inn med 250 millioner kroner til pakken.

2009
0
2010
106,7
2011
235,4
2012
232,5
2013
233,6
2014
233,7
2015
231,9
2016
227,9
2017
223,1
2018
214,7

Bompenger per år

Kilde: Ferde AS

Kilde: Ferde AS

Hva er pengene brukt på?
Belønningsmidlene er brukt til kollektiv (drift og infrastruktur, inkludert innfartsparkering), sykkel og gange. 
Bompengene er brukt til ny vei til Vågsbygd, samt en tiltakspakke for myke trafikanter – sykkel, gange og kollektiv. 

Bompengeregnskapet viser hvilke prosjekter som er gjennomført i perioden. 

Figuren nedenfor viser hvordan midlene grovt sett er fordelt på henholdsvis veg og kollektiv, sykkel og gange. Figuren er ment som en illustrasjon og viser fordelingen totalt sett, det vil si både for statlige midler til samferdselspakken, belønningsmidler og bompenger.  

Fordeling - gjennomførte prosjekter

Hva har vi fått til?
Det største enkeltprosjektet i perioden er ny vei til Vågsbygd. Dette prosjektet har gitt en langt bedre trafikkavvikling til og fra Vågsbygd. Det er gjennomført mange tiltak innenfor kollektivtransport som har gitt et bedre rutetilbud, flere avganger og bedre frekvens på bussene.

Innenfor sykkel og gange er det gjennomført store og små tiltak som har gitt bedre og sikrere gang- og sykkelveier. Tiltakene har samlet sett medført at personbiltrafikken inn og ut av byen har holdt nullvekstmålet i perioden. Flere reiser kollektivt, sykler og går.