Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt

Kristiansand

Lengde: 
700 meter kollektivfelt og 190 meter sykkelvei med fortau

Kostnad:
67 millioner kroner

Finanisering:
Belønningsmidler og bompenger

Bygget:
2012

I september 2012 ble det åpnet 700 meter kollektivfelt fra Auglandsbukta til Kjosbukta i Vågsbygd. Samtidig ble det klippet snor for ny gang- og sykkelvei under Vågsbygdveien.

I dette prosjektet er det først og fremst busspassasjerer, syklister og gående som er tilgodesett. Busspassasjerene kan nå passere bilene uhindret fra Kjosbukta til Auglandsbukta. Syklister og gående slipper å krysse Vågsbygdveien. Totalt er det bygd 190 meter helt ny gang- og sykkelvei. På sitt laveste punkt ligger den nye gang- og sykkelveien en meter under havets overflate. 

Den nye gang- sykkelveien er lagt i en kulvert under Vågsbygdveien. Bredden på sykkeldelen er 3,25 meter. Syklister og fotgjengere kan også glede seg over at de øvrige gang- og sykkelveiene i Auglandsbukta er reasfaltert. Dessuten er det lagt kantstein i granitt. Av hensyn til lokal bebyggelse er det bygd 420 meter nytt fortau fra Auglandsbukta til Kjosbukta. 

Det nye kollektivfeltet strekker seg fra Kjosbukta (Flødemelka) til den sørlige rundkjøringen i Auglandsbukta. De 700 meterne med kollektivfelt fjerner en viktig flaskehals for bussen inn mot byen i rushtrafikken. Langs Auglandsbukta er det gamle kollektivfeltet reetablert med kantstein og ny asfalt. Dette betyr at bussene får eget kollektivfelt helt fra Kjosbukta til krysset Våpgsbygdveien / Kirsten Flagstads vei i nordenden av Auglandsbukta.

I prosjektet inngår to rundkjøringer i Auglandsbukta: en i sydenden, krysset ved Vågsbygd ringvei, og en i nordenden ved Kristen Flagstads vei. Foruten rundkjøringene inngår det i prosjektet en senkning av Vågsbygdveien ved de gamle bussgarasjene syd for Auglandsbukta.

Det er bygd en lokal, kommunal vei fra Kjosbukta til Auglandsbukta. Det skal betjene barnehagen på Storenes, de som bruker Storenes til rekreasjon, og de ni boligene som ligger mellom Vågsbygdveien og Kjosbukta. Den ytterst farlige utkjørselen fra Storenes til Vågsbygdveien er sanert. Det er montert betongrekkverk med støyskjerm mellom kollektivfeltet og den kommunale veien ved Kjosbukta.