Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate

Kristiansand

Lengde:
650 meter

Kostnad:
Ca. 45 millioner kroner

Finanisering:
Belønningsmidler. Da er også kollektivfelt på strekningen inkludert.

Bygd ferdig:
2015

Separert sykkelvei med fortau langs Rv 9, Gartnerløkka-Jørgen Moes gate ble åpnet i mai 2015. Det er blitt svært godt mottatt av både syklister og gående. Strekningen er en av byens mest tettest trafikkerte strekninger av myke trafikanter. 

Arbeidet innebar utvidelse av sykkelvei med fortau på strekningen, fra tre til fem meter. Fotgjengere og syklister har hvert sitt areal, slik at det blir et to meter bredt fortau med skråstilt kant til en tre meter bred sykkelveg. Det ble også bygd kollektivfelt for buss fra Jørgen Moes gate til Gartnerløkka.

Hele området fra Grimsvollen til Gartnerløkka er oppgradert langs alle rabatter med beplanting og steinsettinger. Busstoppene er rustet opp og gitt universell utforming. Det vil si at de er tilgjengelige for alle. Busstoppet ved Grimsbekken er en liten rasteplass for myke trafikanter med planter, benker og sykkelstativ.

Ordfører Arvid Grundekjøn og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland, klippet snor for ny gang- og sykkelvei fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gate 12. mai 2015. Foto: Bjørne Jortveit