Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole

Kristiansand

Lengde:
500 meter

Kostnad:
6,3 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2017

Det er bygd sykkelvei med fortau langs Tretjønnveien på Gimlekollen for å bedre sikkerheten for gående og syklende på den aktuelle strekningen. Tretjønnveien er skolevei og en viktig forbindelse til Presteheia skole, samtidig som den er en viktig sykkelforbindelse mellom Gimlekollen og sentrum. Sykkelveien er nå blitt 2,5 meter bred. Fortauet er 2 meter bredt. Tidligere var det en 3 meter bred kombinert gang- og sykkelvei på strekningen. Tidligere var det også et stort konfliktnivå mellom gående og syklende. Veien opplevdes trafikkfarlig, spesielt for de minste skolebarna.